Ekonomi:
Sözleşmeli er alımı ilanı 2014 KKK Sözleşmeli Er alıyor ne kadar maaş alacaklar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; en az sekiz yıllık ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ 
Değerli adaylar; 
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmek üzere, en az 
ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olan adaylar arasından sözleşmeli 
erbaş ve er kadrolarına, 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre personel 
seçimi yapılmaktadır. 
 
Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne 
zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile sözleşmeli erbaş 
ve erliğe ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli erbaş ve 
er olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda 
bulunabilirsiniz. 
 
a. Sözleşmeli erbaş ve er; 
 
Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin 
yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında 
görev yapan asker kişidir. 
 
Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk 
sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. 
Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler. 
 
 Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, 
emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır. 
 
Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, 
askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi 
edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik 
testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa 
terfi edebilirler. 
 
Sözleşmeli erbaş ve erlerden tertip edildikleri birliklerde K.K.K.lığınca belirlenen 
süre hizmet yapanlar istekli oldukları takdirde K.K.K.lığınca başka birliklere tertip 
edilebilirler. 
 
 b. Özlük hakları; 
 
 Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve 
erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz. 
 
 Sözleşmeli erbaş ve erlere vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere 
verilen askerî kimlik kartı gibi kimlik kartı verilir. 
 
 Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadronun silahlarını kullanırlar (Örneğin; 
piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.). 
 
 Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde 
olduğu gibi, kışlada kalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. 
Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler. 
 
 Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet 
yılına devam edenler K.K.K.lığının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaş (uzman erbaşlığa  - 4 -
 
 
başvuru yaş sınırı sözleşmeli erbaş ve erler için 29’dur) veya astsubay olmak için müracaat 
edebilirler. Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler. 
 
 Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik 
belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve 
kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar. 
 
 Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri 
olduğu anlaşılan sözleşmeli er adaylarına, asgari tugay ve eşidi komutanlıkları tarafından izin 
verilebilir. 
 
 Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak 
üzere toplam 45 gün izin alma hakkı vardır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş 
ve erlere; Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su 
baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni 
verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmaz. 
 
3. BAŞVURU 
 
 a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 
 
 Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir. 
 
 Başvuru Koşulları: 
 
 (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 
 
 (2) En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, 
 
 (3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor 
olmak (Askerlik hizmeti devam ederken başvuranlardan ön sözleşme imzalamaya hak kazananlar 
terhislerinden sonra askerî eğitime başlatılır.), 
 
 (4) Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre 
geçmemiş olmak (01 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), 
 
 (5) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) 
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar), 
 
 (6) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun 
ilişiği kesilmemiş olmak, 
 
 (7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya 
uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, 
 
 (8) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
 
 (9) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel 
af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) 
karar verilmiş olsa dahi; 
 
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk 
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, 
iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere 
yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri 
tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, 
ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, 
 
 (b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, 
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 
  - 5 -
 
 
 (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci 
maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak, 
 
 (10) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile 
mahkûm olmamak, 
 
 (11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından 
Nitelik Belgesi (TABLO-3) almış olmak, 
 
 (12) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak, 
 
 (13) Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak, 
 
 (14) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak, 
 
 (15) Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun 
olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “... sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” kararlı 
sağlık raporu almış olmak, 
 
 (16) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa 
karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. 
 
UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya 
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi 
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir. 
 
 b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 
 
 (1) Adaylar ön başvurularını TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak 
01 Ocak 2014 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak 
yapacaktır. Halen silâhaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra TABLO-2’de 
bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza 
edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. Başvuruların ne 
zaman sonlandırılacağı 2014 yılı içerinde tekrar yayımlanacaktır. 
 
 (2) Adayların çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son 
aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve 
adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. 
 
 (3) Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası 
kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. 
Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri 
girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir. 
 
UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön 
başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır. 
 
 c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 
 
 (1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, 
adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise 
“seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)na geldiklerinde başvuru 
evrakları kontrol edilerek ” yapılacaktır. 
 
 (2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu 
tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır. 
 
 (3) Çağrı yapıldığı halde seçim aşaması sınavlarına katılmayan adayların ön 
başvuru işlemleri sonlandırılmaktadır. Bu adayların sınavlara çağrılabilmesi için yeniden ön 
başvuru yapması gerekecektir. 
 
 (4) 2014 yılı içerinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde 
ikinci bir başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.  - 6 -
 
 
 ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca 
Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? 
 
 (1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları 
ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesinde bulunan nitelik 
belgesi, ilgi yönergenin EK-C’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi 
kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. 
 
 (2) Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin 
mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv 
araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve 
mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. 
 
UYARI: “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, 
adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara 
gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı 
ile gönderilmeyecektir. 
 
 (3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat 
dilekçesini, ön başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa 
mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına 
gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ 
edilecektir. 
 
 (4) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi 
gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için 
nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir. 
 
 (5) Askerlik hizmeti devam eden adaylara; 
 
 (a) Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları 
sağlanacak, 
 
 (b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er 
İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (Sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde 
kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir. 
 
 d. Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır? 
 
 (1) Ön başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları 
tarih, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. 
Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme 
yapılabilmektedir. 
 
 (2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli 
süre öncesinden (Muhtemel tarihler TABLO-1’dedir.) çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile 
tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler 
yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. 
 
4. SEÇİM AŞAMALARI 
 
 a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? 
 
 Ön başvurusu kabul edilen adaylar, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)nda aşağıda 
belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir. 
 
 (1) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, 
 
 (2) Ön sağlık muayenesi, 
 
 (3) Fiziki yeterlilik testi, 
 
 (4) Mülakat, 
  - 7 -
 
 
 (5) Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki 
yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için). 

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ 
Değerli adaylar; 
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmek üzere, en az 
ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olan adaylar arasından sözleşmeli 
erbaş ve er kadrolarına, 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre personel 
seçimi yapılmaktadır. 
 
Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne 
zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile sözleşmeli erbaş 
ve erliğe ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli erbaş ve 
er olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda 
bulunabilirsiniz. 
 
a. Sözleşmeli erbaş ve er; 
 
Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin 
yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında 
görev yapan asker kişidir. 
 
Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk 
sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. 
Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler. 
 
 Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, 
emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır. 
 
Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, 
askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi 
edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik 
testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa 
terfi edebilirler. 
 
Sözleşmeli erbaş ve erlerden tertip edildikleri birliklerde K.K.K.lığınca belirlenen 
süre hizmet yapanlar istekli oldukları takdirde K.K.K.lığınca başka birliklere tertip 
edilebilirler. 
 
 b. Özlük hakları; 
 
 Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve 
erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz. 
 
 Sözleşmeli erbaş ve erlere vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere 
verilen askerî kimlik kartı gibi kimlik kartı verilir. 
 
 Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadronun silahlarını kullanırlar (Örneğin; 
piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.). 
 
 Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde 
olduğu gibi, kışlada kalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. 
Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler. 
 
 Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet 
yılına devam edenler K.K.K.lığının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaş (uzman erbaşlığa  - 4 -
 
 
başvuru yaş sınırı sözleşmeli erbaş ve erler için 29’dur) veya astsubay olmak için müracaat 
edebilirler. Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler. 
 
 Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik 
belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve 
kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar. 
 
 Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri 
olduğu anlaşılan sözleşmeli er adaylarına, asgari tugay ve eşidi komutanlıkları tarafından izin 
verilebilir. 
 
 Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak 
üzere toplam 45 gün izin alma hakkı vardır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş 
ve erlere; Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su 
baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni 
verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmaz. 
 
3. BAŞVURU 
 
 a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 
 
 Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir. 
 
 Başvuru Koşulları: 
 
 (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 
 
 (2) En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, 
 
 (3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor 
olmak (Askerlik hizmeti devam ederken başvuranlardan ön sözleşme imzalamaya hak kazananlar 
terhislerinden sonra askerî eğitime başlatılır.), 
 
 (4) Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre 
geçmemiş olmak (01 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), 
 
 (5) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) 
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar), 
 
 (6) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun 
ilişiği kesilmemiş olmak, 
 
 (7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya 
uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, 
 
 (8) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
 
 (9) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel 
af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) 
karar verilmiş olsa dahi; 
 
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk 
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, 
iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere 
yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri 
tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, 
ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, 
 
 (b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, 
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 
  - 5 -
 
 
 (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci 
maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak, 
 
 (10) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile 
mahkûm olmamak, 
 
 (11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından 
Nitelik Belgesi (TABLO-3) almış olmak, 
 
 (12) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak, 
 
 (13) Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak, 
 
 (14) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak, 
 
 (15) Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun 
olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “... sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” kararlı 
sağlık raporu almış olmak, 
 
 (16) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa 
karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. 
 
UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya 
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi 
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir. 
 
 b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 
 
 (1) Adaylar ön başvurularını TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak 
01 Ocak 2014 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak 
yapacaktır. Halen silâhaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra TABLO-2’de 
bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza 
edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. Başvuruların ne 
zaman sonlandırılacağı 2014 yılı içerinde tekrar yayımlanacaktır. 
 
 (2) Adayların çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son 
aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve 
adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. 
 
 (3) Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası 
kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. 
Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri 
girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir. 
 
UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön 
başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır. 
 
 c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 
 
 (1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, 
adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise 
“seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)na geldiklerinde başvuru 
evrakları kontrol edilerek ” yapılacaktır. 
 
 (2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu 
tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır. 
 
 (3) Çağrı yapıldığı halde seçim aşaması sınavlarına katılmayan adayların ön 
başvuru işlemleri sonlandırılmaktadır. Bu adayların sınavlara çağrılabilmesi için yeniden ön 
başvuru yapması gerekecektir. 
 
 (4) 2014 yılı içerinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde 
ikinci bir başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.  - 6 -
 
 
 ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca 
Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? 
 
 (1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları 
ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesinde bulunan nitelik 
belgesi, ilgi yönergenin EK-C’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi 
kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. 
 
 (2) Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin 
mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv 
araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve 
mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. 
 
UYARI: “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, 
adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara 
gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı 
ile gönderilmeyecektir. 
 
 (3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat 
dilekçesini, ön başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa 
mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına 
gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ 
edilecektir. 
 
 (4) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi 
gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için 
nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir. 
 
 (5) Askerlik hizmeti devam eden adaylara; 
 
 (a) Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları 
sağlanacak, 
 
 (b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er 
İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (Sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde 
kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir. 
 
 d. Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır? 
 
 (1) Ön başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları 
tarih, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. 
Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme 
yapılabilmektedir. 
 
 (2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli 
süre öncesinden (Muhtemel tarihler TABLO-1’dedir.) çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile 
tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler 
yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. 
 
4. SEÇİM AŞAMALARI 
 
 a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? 
 
 Ön başvurusu kabul edilen adaylar, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)nda aşağıda 
belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir. 
 
 (1) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, 
 
 (2) Ön sağlık muayenesi, 
 
 (3) Fiziki yeterlilik testi, 
 
 (4) Mülakat, 
  - 7 -
 
 
 (5) Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki 
yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için). 

(2) Otobüsle AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan 
Dikimevi’ne, oradan yaya olarak Kara Kuvvetleri Personel temin Merkezi Komutanlığına gelebilirler. 
Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan 
nasıl gelineceği belirtilmiştir. 
 
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 
 
 (1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton 
dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön 
yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. 
 
UYARI: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri 
gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. (Adayların çağrıldıkları 
günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının 
yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir.) Herhangi bir aşamada elenen 
adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir. 
 
 (a) Sınava Çağrı Belgesi: Genel ağdan (İnternet) adayın ön başvurusunun 
kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı, 
 
 (b) Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-2), 
 
 
 (c) Kadro Görev Yeri Yazısı: Halen silahaltında bulunan adaylar için sınıf ve 
branşını belirten birlik komutanından onaylı yazı (TABLO-2), 
 
 (ç) Nitelik Belgesi (Örneği TABLO-3’dedir): 
 
 (d) Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı 
(Askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve bir adet fotokopisi. 
 
AŞTİ’den ANKARAY ile 
Dikimevi’ne gelinebilir. 
Dikimevi metro istasyonundan 
yürüyerek Personel Temin 
Merkezi Komutanlığına 
gelinebilir. 
Dikimevi Metro 
İstasyonu 
Toplam Mesafe : 400 m. 
K.K. Personel Temin 
Merkezi Komutanlığı  - 8 -
 
 
 (e) Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir 
adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul 
müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir.), 
 
AÇIKLAMA: Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim 
Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesinin aslı 
ve bir adet fotokopisini getireceklerdir. 
 
 (f) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar; 
 
(I) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü 
arkalı fotokopisini veya, 
 
 (II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik 
Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir.). 
 
 (g) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı, elektrikçi branşlarına yönelik 
bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri (askerliğini aşçı, fırıncı, 
elektrikçi, kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı 
onaylı belgeler), 
 
 (ğ) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 12 adet vesikalık 
fotoğraf, 
 
 (h) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararının aslı 
ve fotokopisini getireceklerdir. 
 
 (ı) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TABLO-6): 
Güvenlik soruşturmasına esas olan form, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 
doldurma talimatına uygun, üç suret bilgisayar ortamında önlü-arkalı doldurulmuş olarak 
getirilecektir.) 
 
 ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır? 
 
 (1) Başvuru Evraklarının Kontrolü: 
 
 Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, 
yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir. 
 
 (2) Ön Sağlık Muayenesi: 
 
 
 
 
 (a) Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen 
standartlarda olup olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık 
Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına 
uygun olarak kontrol edilmektedir. 
 
 (b) Bu muayenede; 
 
 (I) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü 
kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü 
olmamak),  - 9 -
 
 
 (II) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler 
bulunmamak, 
 
 (III) Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususlarda, TSK Sağlık 
Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak, 
 
 (IV) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları 
içinde olmak koşulları aranmaktadır. 
 
 (c) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde 
bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor 
şortlu/eşofmanlı olarak ölçülmektedir. Boy kilo oranlarında istenilen standartlar TABLO-4’dedir. 
 
 (ç) Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında 
idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde 
iptal davası açma hakları bulunmaktadır 
 
UYARI: Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; adayların uygun boy ve 
kiloda olup olmadığından ve yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarından (Diğer 
nitelikler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği incelenebilir.) emin olarak seçim aşamalarına 
gelmesi önemlidir. 
 
 (3) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları: 
 
 (a) Fiziki yeterlilik testi; bir beden eğitimi öğretmeni ile yeteri kadar subay veya 
astsubaydan oluşan heyet tarafından, ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylara muayeneyi 
müteakip, aynı gün içerisinde yapılmaktadır. 
 
 (b) Adaylar; mekik koşusu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi 
tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları TABLO-5’tedir. 
 
 (c) Adaylar, her bir branştan puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya 
katılmaya hak kazanacaklar; bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız 
sayılmaktadır. 
 (ç) Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme 
sınavına girme hakları vardır. 
 
 (d) Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş 
sayısına bölünmesiyle elde edilecektir. 
 
UYARI: FYT’ye giren adaylar, “Herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiş” 
sayılacaklardır. Bu nedenle önemli rahatsızlığı bulunan adayların FYT’ye girmemesi kendi 
yararlarına olacaktır. (Sağlık durumu nedeniyle FYT’ye girmeyen/giremeyen adayların 
işlemleri sonlandırılacaktır.) 
 
NOT : Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor 
ayakkabısı getireceklerdir. (Yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılınabilinecektir.) 
 
 (4) Mülakat (Görüşme): 
 
 (a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, 
heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar 
gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. 
 
 (b) Mülakat, kayıt kabul ve yazılı sınav aşamasından sonra aynı gün 
uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan 
adaylar elenmiş sayılacaklardır. 
 
 (c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın 
bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı 
bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası 
açma hakları bulunmaktadır. 
 
  - 10 -
 
 
 d. Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır? 
 
 (1) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç 
puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten 
başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik 
durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılacak/yerleştirilecektir. 
 
 (2) Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun % 50’si ve mülakat 
notunun % 50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 
 
 e. Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl 
Yapılacaktır? 
 
 (1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili 
açıklamalar, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde 
yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) 
ile bilgilendirme yapılabilecektir. 
 
 (2) Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için 
Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir. 
 
 (3) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu 
işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre 
içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki 
Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü 
içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi 
verilmeyecektir. 
 
 (4) Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “Muharip Sınıflarda Sözleşmeli Er 
Olur/Olamaz, Yardımcı Sınıflarda Sözleşmeli Er Olur/Olamaz.” kararlı sağlık raporu/ön bildirim 
belgesini, elden veya posta/kargo yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na teslim 
edeceklerdir. 
 
 (5) “…… sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olamaz.” kararlı sağlık raporu alan ve 
sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde sevk olmak istediği asker 
hastanesini belirten itiraz dilekçesi ile şahsen veya posta/kargo yoluyla (İki adet fotoğraf, iki adet 
nüfus cüzdan fotokopisi, ön bildirim belgesinin iki adet fotokopisi ve ön bildirim belgesinin aslı ile 
birlikte) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir. 
 
 (6) İtiraz için başvuruda bulunan adaylar K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol 
hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise 
işlemleri sonlandırılacak; olumlu ise aday, yine K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca başka bir asker 
hastanesine (Hakem hastanesine) sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara 
hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır (Aday, hakem hastanesinden 
olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz 
olarak sonuçlanacaktır.). Sağlık işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı 
bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası 
açma hakları bulunmaktadır. 
 
UYARI: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde 
sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların (“…. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er 
olur/olamaz.” kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini sınav merkezine teslim 
etmeyenlerin.) işlemleri sonlandırılacaktır. 
 
 (7) Aday Bilgilendirme: 
 
(a) Sınavlarda başarılı olan adayların sağlık raporu ve güvenlik soruşturma 
işlemlerini www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde yer alan aday durumu 
bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.  - 11 -
 
 
(b) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan (Terhis olmuş) 
adayların eğitim tebligatları www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde 
yayımlanacaktır. 
 
(c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların 
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme 
başvurularına işlem yapılmayacaktır. 
 
 
Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve 
bunun gururunu ailenize yaşatmanız dileğiyle 
sizleri bekliyoruz. 
Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz… 

 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

"2023 İhracat Stratejisinde Konya Değerlendirmesi"
KONYA (AA) - Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı Halil Bader Arslan, "Türkiye...

Haberi Oku