Güncel:
2014 Katiplik ilanları, 2014 Katiplik başvuru formu, 2014 Katiplik başvuru tarihleri

Katiplik ilanları yayınlandı artık yavaş yavaş başvuru koşulları öğrenilip zamanı geldiğinde de hemen başvuru yapmak gerekiyor. Eğer gerçekten memur olmak istiyorsanız başvuru tarihini bir gün olsun ertelemeyin. Adalet Bakanlığı 20-31 Ocak 2014 tarihleri arasında icra katibi başvuru tarihleri olduğunu açıkladı. Şayet sınava katılmak istiyorsanız başvuru işlemlerinizi hiç bekletmeyin daha çok zaman var demeyin 11 günlük bir süre verilmiş bunun içinde cumartesi pazar tatil günleride var. Başvuruları Adalet Bakanlığı binasına gidip teslim etmek gerekiyor. Resmi kurumlar cumartesi pazar tatil olduğu için lütfen ertelemeyin

2014 yılı memurluk ilanları yayınlandı. Katiplik olsun Koruma memurluğu olsun ikisinde de yavaş yavaş ilanlar veriliyor. Bu yıl 5000 katip 30.000 binde koruma memuru alınacak. Ancak bu alımlar biranda 5000 ve 30.000 şeklinde olmayacak. 

Adalet Bakanlığı bölge bölge ara ara alım yapacak. Şuana kadar zabıt katipliği ilanları yayınlanmadı. Bu yıl icra katipliği alımları yapılacak daha önce yalınız zabıt katipliği alımları yapılıyordu. Danıştay 6 tane zabıt katibi ilanı yayınladı. Adalet Bakanlığı ise 604 adet icra katibi alımı ilanları yayınladı. Bu ilanlar devam edecek. 

2014 yılı katiplik ilanları yayınlanmaya başladı. Adalet Bakanlığı ilk olarak icra katibi alım ilanlarını yayınladı. Adalet Bakanlığı toplam 5000 adet katip alımı yapacak fakat bu alımlar biranda olmayacak. Adalet Bakanlığı ilk ilanlarını yayınladı. Adalet Bakanlığı ilk olarak 604 adet İcra katibi alacak.
Bu sırada Danıştay da 6 adet zabıt katibi alacağını yayınladı. 
İcra Katipliği:
İşte İcra Katipliği hakkında merak edilenler ve tüm şartları:
1-) Genel Şartlar
İcra kâtipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Merkezi sınavın (KPSS 2012) yapıldığı 2012 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1977 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) Merkezi sınavda (KPSS-2012’de lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak
şartlarını taşımaları gerekmektedir.
2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler
Adaylar 20 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasında;
a) İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği,
c) KPSS-2012 sınav sonuç belgesi,
d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası
ile birlikte sınav birimlerine veya sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir. Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele postayla (APS) ilgili sınav birimine gönderilecektir.
Adaylar, sadece bir sınav biriminin yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Birden fazla sınav birimine başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, sınav kazanılmış olsa dahi bu şekilde sınava girenlerin atamaları yapılmayacaktır.
3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi
Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir komisyon için ilan edilen kadro toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.
4-) Uygulama Sınavı, Yeri ve Zamanı
Uygulama sınavları ilgili sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 1 Mart 2014 Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavların bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
Sınav giriş belgeleri ilgili sınav birimlerinden alınacaktır.
Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak, imlâ kurallarına riayet edilmek ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.
5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı 
Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
Sözlü sınav yeri ve zamanı, sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.
6-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar sözlü sınav tarihinden önce;
a)  6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,
b) Mal Bildirimi Formu,
c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
ilgili sınav birimlerine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.
 
7-) Sözlü Sınav Konuları
Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.
 8-) Başarı Listelerinin Oluşturulması
Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.
Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi ilgili sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.
9-) Atamaların Yapılması
Bakanlık tarafından, sınav birimlerince oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen kadrolara atanacaktır.
 DANIŞTAY ZABIT KATİPLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI:
BAŞVURU ŞARTLARI
1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
 A) GENEL ŞARTLAR

a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel 
şartları taşımak,
b-) 31/12/2014 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (31/12/1979 ve daha sonra 
doğmuş olanlar başvurabilecektir.)
c-) 2012-KPSS lisans ve 2012-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre (lisans 
mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 
KPSSP94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 B) ÖZEL ŞARTLAR
a-) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu, 
meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden 
mezun olmak,
b-) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun 
olmak,
c-) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son 
başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca 
düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,
ç-) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden 
bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı 
yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek. (Vuruş hesabı yapılmadan üç 
dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına 
alınmayacaklardır.)
2. SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK 
BELGELER

Uygulama sınav sonucu ile birlikte kazanan adaylardan aşağıda istenilen belgelerin 
hangi tarihlerde teslim edileceği Başkanlığımızca ilan edilecektir. 
a-) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden 
http://www.danistay.gov.tr doldurularak çıktısı imzalanan fotoğraflı form.)
b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No'lu)
c-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
ç-) Daktilo veya Bilgisayar sertifikasının fotokopisi.
 
4. UYGULAMA, SÖZLÜ SINAVI VE YERLEŞTİRME
a-) Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı 
http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. 
Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar 
ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı 
yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç 
dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına 
alınmayacaklardır.)
b-) Sözlü sınavı;
Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde 
yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.
c-) Nihai başarı listesi;
Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve 
Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak 
suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.
Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak 
sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sözlü sınavın 
bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, 
göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
ç-) Atanma;
1-) Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman 
yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.
2-) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen 
adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan 
atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca 
idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 
edilecektir.
3-) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine 
başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek, yerine yedek 
adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.


ZABIT KATİBİ NEDİR NE İŞ YAPAR:
Zabıt Katibi, Adalet Bakanlığı'nca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir.

Zabıt Katibi, adliyelerde (mahkeme veya savcılıklarda), bölge idare ve iş mahkemelerinde, seçim kurulları veya müdürlüklerinde veya icra dairelerinde (icra memuru sıfatı ile) çalıştırılmak üzere, Adalet Bakanlığı'nca, genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilen; kalem işleri, yazışma, dosyalama vb. işleri yerine getirmekle yükümlü, 657 sayılı kanuna tabi yardımcı yargı personelidir.

Son yıllarda personel politikalarına paralel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi hükümleri çerçevesinde "Sözleşmeli Personel" statüsünde de Zabıt Katipleri alınmakta ve adliyelerde görev yapmaktadır.

İCRA KATİBİ NEDİR NE İŞ YAPAR:
mahkeme ve savcılık katipleri nasıl ki kalem mevzuatına göre hareket edip çalışıyorlar ise icra katibi de aynı şekilde ancak; icra katipliğinin bir çok avantajı olmakla sadece tek bir dez avantajı para işiyle haşır neşir olmak… avantajları saymakla bitmez en basit bir kaç örnek verirsek otopsi yok, nöbet yok, birebir çalıştığın savcı veya hakim yok küçük icra dairelerinde icra müdürleri zaman zaman mevzuat gereği ve iş gereği asliye hukuk hakimi eğer büyük yer ise icra hakimi ile çalışmaktadırlar,, tabi adli durumlar farklı cebri icra durumları farklı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist teslim oldu.

Haberi Oku